اخبار سال 1395

آغاز به کار رسمی دبیرخانه چهارمین همایش برندینگ - رقابت پذیری پایدار

اشتراک گذاری

در محل انجمن مدیران صنایع خراسان تشکیل شد

اولین جلسه معرفی چهارمین همایش برندینگ با رویکرد رقابت پذیری پایدار با حضور نمایندگان سازمان ها و تشکل های صنعتی، اقتصادی استان

در این جلسه ضمن معرفی محورهای همایش، اساتید سخنران و... نحوه ارزیابی برندهای برتر نیز توضیح داده شد