برندینگ و رقابت پذیری پایدار

دکتر محمد علی شفیعا

حامیان همایش