برندینگ و رقابت پذیری پایدار

دکتر رضا فضلی صالحی

حامیان همایش