برندینگ و رقابت پذیری پایدار

دکتر شهریار شفیعی

حامیان همایش