محورهای همایش

محورهای همایش

يک شنبه ، 25 تير 1396

اشتراک گذاری

  • شاخص های کلیدی برند در توسعه کسب و کار
  • مدل های کسب و کار موفق
  • مدیریت دانش و سرمایه فکری و نقش آن در توسعه کسب و کار
  • مدل های ارزشگذاری برند
  • رازهای موفقیت برندهای بین المللی
  • مدل های ذهنی در توسعه کسب و کار
  • جایگاه برند لیدر در کسب و کار

اخبار سال 1396