اخبار سال 1400

اولین جلسه توجیهی نحوه تکمیل پرسشنامه نهمین مراسم معرفی و تجلیل از برندهای برتر خراسان رضوی

اشتراک گذاری

انجمن مدیران صنایع خراسان در نهمین سال متوالی با حمایت و همراهی اتاق بازرگانی و سایر تشکل های وابسته، همایش برندینگ را با رویکرد « حمایت و رفع موانع توسعه برندهای ملی » با دعوت از مقامات بلندپایه استانی و کشوری طی در مرداد ماه برگزار می کند؛ 

اختتامیه مراسم مذکور همچون سنوات گذشته به معرفی برندهای برتر اختصاص خواهد داشت و فرایند انتخاب براساس امتیازات کسب شده از فرم­ های ارزیابی و مستندات ارائه شده خواهد بود.

به همین منظور اولین جلسه توجیهی آشنایی با معیارهای ارزیابی و نحوه تکمیل پرسشنامه انتخاب و معرفی برندهای برتر استان در محل انجمن مدیران صنایع خراسان برگزار گردید.