اخبار سال 1400

تعهد به جامعه، اصل مهم برندسازی

اشتراک گذاری

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز در این همایش گفت: ما برند و برندسازی را با استفاده از روش های کلاسیک آغاز نکردیم. در برندسازی آنچه در ابتدا شکل می گیرد، وضعیت درونی سازمان است. اینکه شرکت و نیروهایش چقدر تعهد دارند و مسئولیت پذیرند، بسیار مهم و پایه ایجاد برند می باشد.

وی نهادینه شدن مسئولیت پذیری شرکت در ذهن مخاطب و سازمان ها را بسیار مهم خواند و گفت: اینکه شما در چند سال تعهدات مالیاتی خود را به خوبی ایفا کنید، موجب برند شدن شرکت شما در ذهن مسئولان سازمان مالیاتی می شود. وقتی تعهدات بانکی را به موقع بپردازید، در سیستم نقدینگی، تبدیل به برندی مطلوب می شوید.

عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان با بیان اینکه حتی در ذهن کارکنان شرکت هم باید برند داشته باشیم، افزود: برند کارفرمایی نقطه شروع و آغاز برندسازی در ذهن مخاطب است. این تعهد و مسئولیت باید از داخل سازمان ایجاد شود و باید به این توجه کنیم که به جز مشتری، به افراد دیگری نیز تعهد داریم و مهمتر از همه، تعهد ما به جامعه است.

وی خاطر نشان نمود: ما در سازمان خود در جهت کاهش مصرف آب و برق تلاش می کنیم. در تشکل‌ها حضور می یابیم و با دانشگاه ارتباط داریم و ریشه همه این ها را در تعهد و مسئولیت پذیری می دانیم. مساله ای که هسته برندسازی در سال های آینده نیز خواهد بود.