اخبار سال 1401

سیستم سازی داخلی برند

اشتراک گذاری

بهنود الله وردی نیک، دکترای حرفه‌ای کسب و کار نیز در بخش بعدی همایش به هفت پرسش کلیدی سیستم سازی داخلی برند پرداخت و گفت: صاحب برند وقتی می‌خواهد کاری راه بیندازد باید بداند برای چه کسی، در چه زمان و مکانی، با چه هدفی و چگونه می‌خواهد برای مخاطب خود خدمات بدهد.