اخبار سال 1399

آغاز دوره های آموزشی آشنایی با مفاهیم برند و نحوه تکمیل پرسشنامه و تدوین مستندات جهت حضور در فرآیند انتخاب برند برتر

اشتراک گذاری

در محل دبیرخانه دائمی همایش برندینگ و در آستانه برگزاری هشتمین دوره همایش برندینگ و فرایند انتخاب برندهای برتر استان برگزار گردید.

اولین جلسه آموزشی بر اساس معیارهای 55 گانه جهت تکمیل پرسشنامه و تدوین مستندات مورد نیاز حول محورهای رفتاری، اقتصادی و حقوقی برند با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار گردید.