اخبار سال 99

نشست های توجیهی تکمیل پرسشنامه همایش برندینگ

اشتراک گذاری

نشست توجیهی کارشناسان کلینیک تخصصی برندینگ استان با کارشناسان واحدهای صنعتی - تولیدی به صورت اختصاصی، جهت ارائه راهنمایی های لازم در راستای نحوه تکمیل پرسشنامه فرآیند انتخاب برند برتر