اخبار سال 1399

دوره جامع آشنایی با معیارهای پرسشنامه رویداد انتخاب برند برتر با حضور کارشناسان کلینیک تحصصی برند استان

اشتراک گذاری

با حضور نمایندگان و کارشناسان واحدهای تولیدی و صنعتی استان در محل انجمن مدیران صنایع خراسان انجام شد؛.

برگزاری دوره تکمیلی آشنایی با معیارهای پرسشنامه و پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان کیلینیک تخصصی برند استان در محل دبیرخانه دائمی همایش برندذیگ