اخبار سال 1399

تلاش برای ارتقای سطح دانش مدیران در مبحث برندسازی

اشتراک گذاری

▫️امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان در هشتمین مراسم سالانه معرفی و تجلیل از برندهای برتر خراسان رضوی:

▪️▪️اولین دوره معرفی و تجلیل از برندهای برتر خراسان رضوی در قالب همایشی با عنوان «برندینگ و تولید بدون کارخانه» در سال 1392 برگزار شد. ارائه پیشنهاد برگزاری این رویداد از سوی کار گروه بازرگانی و تجارت خارجی انجمن مدیران صنایع خراسان مطرح شده بود.

▪️▪️طی پنج سال نخست، این همایش با تمرکز بر ارائه مباحث آموزشی و به نیت ارتقای سطح دانش مدیران برگزار می شود و در ادامه و از سال ششم بر ارزیابی و سنجش عملکرد واحدها تمرکز یافتیم و به همین منظور، استانداردهای بین المللی در این رابطه به بوته ارزیابی گذاشته شد.

▪️▪️ارتقای سطح دانش مدیران در مبحث برندسازی، ایجاد رقابت سالم میان واحدها و در غایت کار، افزایش رضایتمندی مشتریان، رشد فروش و حاشیه منافع اقتصادی واحدهای اقتصادی، از اهداف این برنامه بوده است.

▪️▪️در این دوره نیز 11 واحد اقتصادی به عنوان برندهای برتر و از 7 واحد به عنوان برند شایسته، انتخاب شده اند