اخبار سال 1399

اهمیت موضوع چابکی در شرایط تغییر

اشتراک گذاری

▫️ احمد اثنی عشری، نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان در هشتمین مراسم سالانه معرفی و تجلیل از برندهای برتر خراسان رضوی:
▪️▪️ اهمیت موضوع برندینگ امروز بر بنگاه های اقتصادی پوشیده نیست؛ امسال بنگاه های برتر توانسته اند نه تنها تاب آوری در شرایط کرونا و تحریم ها داشته باشند بلکه شاهد توفیقات مهم آنهادر عرصه تولید و توسعه بوده ایم.

▪️▪️ معتقدم کرونا یک شوک بزرگ و تلنگر محکم برای تغییر ما بود؛ این بیماری اهمیت هم‌گامی با تغییرات را برای ما مسجل ساخت. در شرایط تغییر، موضوع چابکی بسیار مهم است؛ برندها باید خود را با شرایط واقعی بازار تطبیق دهند.

▪️▪️ امروز در چین 33 درصد مصرف کنندگان برندهای جدید را جایگزین برندهای قدیمی کرده اند؛ مصرف کنندگان به دنبال کاهش هزینه خود به اشکال مختلف هستند و به مسائلی هم چون ارزان فروشی و کاهش هزینه ها، خرید غیر حضوری و... توجه دارند