اخبار سال 1398

برگزاری نشست های توجیهی تکمیل پرسشنامه همایش برندینگ

اشتراک گذاری

نشست توجیهی کارشناسان کلینیک برندینگ استان با نمایندگان واحدهای صنعتی - تولیدی جهت ارائه توضیحات و راهنمایی های لازم در راستای نحوه تکمیل پرسشنامه حضور در فرآیند انتخاب برند برتر استان