برنامه زمان بندی چهارمین همایش برندینگ  با رویکرد رقابت پذیری پایدار

27 و 28 مرداد ماه 1394-  مشهد مقدس

 

 

 جدول زمان بندی همایش

 

 

حامیان همایش